O časopise

Historický zborník je recenzovaný vedecký časopis zameraný na slovenské národné dejiny od najstarších čias po súčasnosť. Publikuje príspevky venované politickým, hospodárskym, kultúrnym a sociálnym dejinám, tematicky zamerané celoslovensky, ale aj regionálne v prípade významu spracovanej regionálnej problematiky v celoslovenskom kontexte. Venuje sa aj medzinárodným súvislostiam slovenských dejín, dejinám Slovákov v zahraničí a dejinám Matice slovenskej. Vydáva ho Matica slovenská v Slovenskom historickom ústave Matice slovenskej v spolupráci s Historickým odborom Matice slovenskej.

Historický zborník bol založený v roku 1943 ako časopis Historického odboru Matice slovenskej. V rokoch 1943 – 1947 vyšlo päť ročníkov Historického zborníka, každý so štyrmi číslami. Následne bolo jeho vydávanie zastavené. V roku 1996 bol obnovený ako šiesty ročník a vychádzal raz ročne, od roku 2000 dvakrát ročne.

Historický zborník vydáva vedecké príspevky (štúdie, materiály, edované dokumenty), medailóny o osobnostiach historiografie, recenzie a informačné správy. Texty sú publikované v slovenčine alebo v angličtine. Súčasťou vedeckých príspevkov sú abstrakty a kľúčové slová. Príspevky prechádzajú redakčnou a jazykovou úpravou.

Historický zborník publikuje výlučne pôvodné, dosiaľ nepublikované vedecké príspevky na základe schválenia dvomi recenzentmi v anonymnom recenznom konaní a redakčnou radou časopisu.

Historický zborník vychádza dvakrát ročne (v júni a v decembri) v tlačenej podobe aj elektronicky na osobitnej internetovej stránke www.zbornik.sk. Je časopisom s voľným prístupom (Open Access). Publikovanie nie je spoplatnené. Príspevky do Historického zborníka sa prijímajú v elektronickej podobe na e-mailovej adrese: redakcia@zbornik.sk. Redakčná uzávierka čísel je 15. februára a 15. augusta.

Evidenčné číslo EV 4010/10
ISSN 1335-8723 (print)
ISSN 2730-0978 (online)